NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 13, nummer 71, nr. 2 2021
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bisschopswijding mgr. Schraven 100 jaar geleden

Zondag 11 april 2021 wordt in de zondagsviering in het Missiehuis St. Jozef in Panningen aandacht geschonken aan de bisschopswijding van Mgr. Frans Schraven. Het is dan 100 jaar geleden, dat Frans Schraven op 10 april 1921, de tweede zondag na Pasen, bisschop wordt gewijd voor het bisdom Zhengding, dat al sinds 1919 geen bisschop meer heeft.

Wat vindt hij zelf van zijn benoeming? Op 12 februari 1921 schrijft hij zijn broer Henri: “Ik dank u voor uwe gelukwenschen en vooral ook voor de gebeden, die gij voor mij ten Hemel zendt. Menschelijkerwijze gesproken is de bisschopswaardigheid een groote eer, maar voor God is de verantwoordelijkheid ook zeer groot. Van den anderen kant is die waardigheid ook een zeer zwaar kruis in de Missiën en dit is een troost, want al wie naar de Hemel verlangt, moet ook naar het kruis verlangen. Dus bidt goed en veel voor mij opdat ik dat kruis met moed, geduld en algeheele onderwerping aan Gods Wil moge dragen”.

Het bisdom, waarvan Frans bisschop wordt, verkeert dan twee jaar in miserabele omstandigheden. Doordat het ruim een jaar niet geregend heeft (juli 1919-half oktober 1920), zijn er geen oogsten binnen gehaald. “Een hongernood als deze zo erg en zo algemeen als dit jaar, heb ik het nog niet beleefd. Wat zal dat worden als we 15 tot 20 graden onder nul hebben? Het enige wat we kunnen doen is op O.L. Heer vertrouwen, want alléén om onze christenen voor de hongersnood te bewaren, zouden we een millioen nodig hebben en er is misschien één christen op de honderd heidenen” (brief 8 november 1920). Pas eind februari 1921 komt er hulp voor “onze arme hongerlijders”. De hongersnood is zelfs op zijn wijdingsdag nog niet voorbij en duurt voort tot november 1921.

Voor welke verantwoordelijkheid ziet Frans Schraven zich gesteld als hij hoofd van dat hongerig bisdom wordt? De oppervlakte van zijn bisdom bedraagt ruim 30.000 km; dat is ongeveer driekwart van Nederland qua grootte, aan de westelijke kant bevinden zich bergen. Er zijn geen wegen gelijk wij die kennen. Er wonen 8 miljoen mensen, waarvan er in dat jaar slechts 70.785 christenen zijn, die verspreid zijn over 855 plaatsen. Vanuit 19 residenties gaan 40 Chinese priesters en 20 buitenlandse priesters op missie. Die 855 plaatsen beschikken over 86 kerken, 461 kapellen en 89 gebedshuizen. Er is hoop voor de toekomst, want er zijn 17 grootseminaristen en 112 kleinseminaristen. In 450 scholen wordt godsdienstonderwijs gegeven door 285 leraren en 276 leraressen aan 6300 leerlingen. De missionarissen worden ondersteund door 43 broeders van de Chinese Broedercongregatie de Paulisten, die zich toeleggen op catechese en jongensweeshuizen, waar zij de jongens een vak leren. Europese en Chinese Dochters der Liefde leiden twee grote ziekenhuizen en meisjesweeshuizen.

De Chinese zustercongregatie van de zusters Josefienen legt zich toe op catechese voor Chinese meisjes.

Als de dag van de bisschopswijding aanbreekt, is de hongersnood niet voorbij. Desondanks komen christenen vanuit het hele bisdom en hebben zij het bisschopshuis feestelijk en rijkelijk versierd. Het plenst bijna de godganselijke dag. De plechtigheid loopt een uur vertraging op, omdat de studenten van het kleinseminarie (en daarmee ook het koor en de organist, die een uur moeten lopen) niet op tijd zijn. Met muziek en vendelzwaaiers begeleiden zij de wijbisschoppen (heerneef Mgr. Frans Geurts, de vorige bisschop Mgr. de Vienne en de oudste missionaris M. Morelli) en Frans Schraven naar de kathedraal. Frans heeft niet zoveel mensen uitgenodigd, rekening houdend met de hongersnood. De kathedraal is veel te klein voor de twee tot drieduizend christenen die er zijn, ondanks de tribunes die gebouwd zijn. Nadat de nieuwgewijde bisschop alle gelukwensen van de heren in ontvangst heeft genomen, wordt iedereen van een sobere maaltijd voorzien, ook de Chinese christenen. Na het plechtig lof om half drie, waar bisschop Frans Schraven zijn eerste zegen kan geven, mag het vrouwelijke gedeelte der aanwezigen de bisschop feliciteren. Daarna laat de zon eindelijk zijn stralen schijnen over deze dag.

Als devies kiest hij: ‘sub tutela Virginis Immaculatae’ (onder de bescherming van de Onbevlekte Maagd), de patrones van de kathedraal van Zhengding.

Van deze dag worden wel honderd foto’s gemaakt volgens Mgr. Schraven zelf, maar er zijn maar vier foto’s bekend helaas. Hij stuurt een tiental foto’s “niet al te best gelukte, maar het zal toch wel gaan” op 13 juli 1921 naar zijn broer Henri, waaronder de bekende van hemzelf met heerneef Frans Geurts.