NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 14, nummer 74, nr. 1 2022
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Zaligverklaring

Op 22 September 2021 is op de website van de Conregation of the Mission te Rome het volgende openbare bericht over het proces van de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en acht gezellen gepubliceerd: "De opstelling van de "Positio super martyrio" is in volle gang"

Prayer to obtain the beatification of the Servants of God, Bishop Schraven and companions, martyrs:

Loving God and Merciful Father, faithful to the Gospel of Jesus Christ, Bishop Schraven and his companions stubbornly refused to hand over to the disbanded soldiers for prostitution the women refugees in the mission. For the sake and defense of the dignity of life, they gave a profound witness of faith. In surrendering their lives to You, while being burned alive, they became like Christ himself, salt of the earth. Their act of faith awakens us, appeals to our consciences, and stimulates us to an evangelically authentic life. Therefore, we ask You, through Your divine blessing, that these brothers of ours may be recognized as Martyrs and Blessed, and be a beacon of light and source of hope for the people of our time. We ask this through the intercession of Saint Vincent de Paul, in the Name of Jesus, Your Son and Our Lord. Amen.

Gebed om de zaligverklaring van de Dienaren Gods, Bisschop Schraven en metgezellen, martelaren te verkrijgen:

Liefdevolle God en Barmhartige Vader, trouw aan het evangelie van Jezus Christus, weigerden Bisschop Schraven en zijn metgezellen koppig om de op de missiepost gevluchte vrouwen voor prostitutie over te dragen aan de ontbonden soldaten. Ter wille en ter verdediging van de waardigheid van het leven gaven ze een diepgaand getuigenis van het geloof. Door hun leven aan U over te geven, terwijl ze levend verbrand werden, werden ze als Christus zelf, het zout van de aarde. Hun geloofsdaad wekt ons, doet een beroep op ons geweten en stimuleert ons tot een evangelisch authentiek leven. Daarom vragen we U, door Uw goddelijke zegen, dat deze broeders van ons erkend mogen worden als martelaren en gezegend, en een baken van licht en bron van hoop mogen zijn voor de mensen van onze tijd. We vragen dit op voorspraak van Sint Vincentius de Paul, in de Naam van Jezus, Uw Zoon en Onze Heer. Amen.

De berichten zijn te lezen op de website Congregation of the Mission te Rome:

https://cmglobal.org/en/2021/09/22/franciscus-hubertus-schraven-cm-and-companions

Wiel Bellemakers is als oud-overste van de lazaristen nog altijd zeer betrokken bij de zaligverklaring van de martelaars. Cruciaal vindt Bellemakers dat het verzoek om een proces van zaligverklaring uit de Chinese kerk zelf is gekomen.